पिछम री धरती सु मारो आलम राजा आवे जी भजन लिरिक्स

पिछम री धरती सु मारो,
म राजा आवे जी,
पिछम धरा सु मारो,
अनेक राजा आवे,
भगता रो भिड़ु आवे,
बाबा रामदेवजी आवे,
ओ धोली ध्वजा फरूकावे,
रामाधनीया जियो,
धोली ध्वजा फरूकावे,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोडे वालो,
रामदेव जियो

पेलो पेलो परचो पिता,
अजमल जी दिनो जी,
अरे कुंकुम रा पगल्या मंडाया,
रामाधनीया जियो,
ए पिछरंग बागे वालो,
भगता रो राम रूकालो,
ए दुष्टा ने मारनवालो,
रामाधनीया जियो।।

अरे दूजो दूजो परचो माता,
मैणादे ने दिनो ओ,
अरे ऊपनतोडो दूध डबायो,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे तीजो तीजो परचो रूपा,
दरजीजी ने दिनो जी,
अरे कपड़े रो घोडल्यो उडायो,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे चौथो चौथो परचो लाखु,
बिन्जारा दिनो जी,
अरे मीसरी रो लूण बनायो,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे पाचवो तो परचो पाचु,
पीरा ने दिनो जी,
अरे मक्का सु कटोरा मंगाया,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे छठो छठो परचो बाई,
सुगना ने दिनो जी,
अरे मरीयोडा भानु ने जीवायो,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे सातवो तो परचो सेठ,
मोहिता ने दिनो जी,
अरे समंदा सु जहाज़ तिराई,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

अरे हरी रे चरणों में भाटी,
हरजी यु बोल्या जी,
मारे बाने री लजीया राखो,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोड़े वालो,
रामदेव जियो।।

पिछम री धरती सु मारो,
आलम राजा आवे जी,
पिछम धरा सु मारो,
अनेक राजा आवे,
भगता रो भिड़ु आवे,
बाबा रामदेवजी आवे,
ओ धोली ध्वजा फरूकावे,
रामाधनीया जियो,
धोली ध्वजा फरूकावे,
रामाधनीया जियो,
ए लीले छतरी वालो,
ए धोली ध्वजा वालो,
ए लीले घोडे वालो,
रामदेव जियो।।

Leave a Reply