पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावे भजन लिरिक्स

पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावे,
पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावें,
ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई रे,
ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

कपडा रो घोडलीयो रूपो दरजी लेने आयो,
कपडा रो घोडली रूपा दरजी लेने आयो,
घोडो आकाशा उडायो बाबो पल माई रे,
घोडो आकाशा उडायो बाबो पल माई रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

सेठ बोयता री बाबो सुनने विनती,
सेठ बोयता री बाबो सुनने विनती,
आतो जहाज तिराई बाबो सागर माई रे,
आतो जहाज तिराई बाबो सागर माई रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

लखी बिन्जारो बाबा ने झूठ बतायो,
लखी बिन्जारो बाबा ने झूठ बतायो,
बाबो परचो दिनो मिसरी ने लून बनाई रे,
बाबो परचो दिनो मिसरी ने लून बनाई रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

सुगना रा लाल ने जिवायो रामदेवजी,
सुगना रा लाल ने जिवायो रामदेवजी,
बाबा मक्का सु कटोरा दिया मंगवाय रे,
बाबा मक्का सु कटोरा दिया मंगवाय रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

पग पग माते बाबो परचो दिखाया,
पग पग माते बाबो परचो दिखलाया,
मारा रामधणी सो देव दुजो नाही रे,
मारा रामधणी सो देव दुजो नाही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावे,
पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावें,
ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई रे,
ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे,
बाबो लीले चढने आवे हेलो सुनता ही रे।।

Leave a Reply