बालासा किरपा बनाई म्हा पर राखियो भजन लिरिक्स

बाासा किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो,
ओ म्हाने थारो ही है,
आधार बालासा,
किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो

राम नाम सुन आप पधारो,
रामदूत बलवान,
दिन दुख्या की विपदा टालो,
हे करुणा के खान,
ओ म्हाने थारो ही है,
आधार बालासा,
किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो।।

एक भरोसो एक ही आा,
एक ही है आधार,
एक सहारो ओ बालासा,
करजो बेड़ो पार,
ओ म्हाने थारो ही है,
आधार बालासा,
किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो।।

राम सुमरता सब दुःख भागे,
राम भक्त हनुमान,
‘प्रवीण’ बालाजी थासु मांगे,
भक्ति रो वरदान,
ओ म्हाने थारो ही है,
आधार बालासा,
किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो।।

बालासा किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो,
ओ म्हाने थारो ही है,
आधार बालासा,
किरपा बनाई,
म्हा पर राखियो।।

Leave a Reply