भेरूजी दुखिया भगतो रे वेले आवजो भजन लिरिक्स

भेरूजी दुखिया भगतो रे वेले,
आवजो आवजो आवजो,
ए सेवक झाकोडा मे जोवे,
थोरी बाट भेरूजी,
भगत मनावे वेगा आवजो,
भेरूजी भगतो रे अरोदे,
वेगा आवजो आवजो आवजो,
अरे थोरा सेवक तो जोवे,
थोरी बाट भेरूजी,
भगत बुलावे वेगा आवजो।।

भेरूजी शनिवार री गादी लागती,
भेरूजी शनिवार री गादी लागती,
लागती लागती,
थोरे आवे आवे बालक ने नर नार,
भेरूजी दुखीया भगतो रे वेले आवजो।।

अरे भेरूजी माघ सातम रो मेलो आवियो,
अरे भेरूजी माघ सातम रो मेलो आवियो,
ए भेरूजी भादवी पुनम रो मेलो आपरो,
भेरूजी भादवी पुनम रो मेलो आपरो,
आपरो आपरो,
थे तो आखीया मे आव भेरूजी,
दुखीया भगतो रे वेले आवजो।।

भेरूजी मालीजी आवे थोरे देवरे,
भेरूजी मालीजी आवे थोरे देवरे,
ओतो लावे लावे ओतो लावे लावे,
फुलडा वालो हार भेरूजी,
भगत मनावे वेगा आवजो,
भेरूजी झाकोडा नगरी में,
थोरो देवरो देवरो देवरो,
ओ थोने भक्त मनावे,
ओ थोने भक्त मनावे,
ए जोवे थोरी बाट भेरूजी,
दुखीया भगतो रे वेले आवजो।।

ओ भेरूजी दुखीया सुखीया तो चरने आविया,
ओ भेरूजी दुखीया सुखीया तो चरने आविया,
एतो काल खादोडा एतो सर्प खादोडा,
आवे थोरे द्वार भेरूजी,
दुखीया भगतो रे वेले आवजो।।

ओ भेरूजी शंकर जी भोपोजी वाली विनती,
भेरूजी शंकर जी भोपाजी वाली विनती,
विनती विनती,
एतो गावे गावे एतो गावे गावे,
शंकर कन्हैयो आज भेरूजी,
झाकोडा नगरी में वेगा आवजो,
भेरूजी झाकोडा नगरी में रमता आवजो,
भेरूजी दुखीया भगतो रे वेले आवजो,
ए थेतो आवो आवो भरी सभा रे माय,
भेरूजी भगत मनावे वेगा आवजो,
भेरूजी भगत मनावे वेगा आवजो।।

भेरूजी दुखिया भगतो रे वेले,
आवजो आवजो आवजो,
ए सेवक झाकोडा मे जोवे,
थोरी बाट भेरूजी,
भगत मनावे वेगा आवजो,
भेरूजी भगतो रे अरोदे,
वेगा आवजो आवजो आवजो,
अरे थोरा सेवक तो जोवे,
थोरी बाट भेरूजी,
भगत बुलावे वेगा आवजो।।

Leave a Reply