भेरू भदेश्वर काला गोरा आसरो थारो है भेरू नखरालो है

भेरू भदे्वर काा गोरा,
करे सकल सिद्ध काज,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है

अरे काला गोरा भेरू बाबा,
लागो मतवाला बाबा,
लागो मतवाला,
भगता ने लागो बाबा दीनदयाला,
दीनदयाला भेरूजी दीनदयाला,
समुख है हनुमान बिराजे,
मिन्दर मे हिंगलाज,
समुख है हनुमान बिराजे,
मिन्दर मे हिंगलाज,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है।।

कालो कालो महाकालो,
लागे विकरालो लागे विकरालो,
भेरू लागे विकरालो,
गोराजी को रूप निरालो,
बजरकरालो भेरू बजरकरालो,
गौ ब्राह्मण सरताज,
गौ ब्राह्मण सरताज,
सदा भगता की राखे लाज,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है।।

ओ हर नवराता बाबा मेलो भरावे,
मेलो भरावे बाबा मेलो भरावे,
नर नारी खेले गरबा,
खुशीयां मनावे खुशीयां मनावे,
देखो खुशीयां मनावे,
आवे जडुला जात,
जगावे जागन सारी रात,
आवे जडुला जात,
जगावे जागन सारी रात,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है।।

अरे नानु पंडित बाबा,
शरनतिहारी शरनतिहारी,
भेरूजी शरनतिहारी,
गावे प्रकाश बाबा महिमा निराली,
महिमा निराली बाबा महिमा निराली,
मुकेश जोडे हाथ सदा,
मुकेश जोडे हाथ सदा,
सदा रहना भगतो के साथ,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है।।

भेरू भदेश्वर काला गोरा,
करे सकल सिद्ध काज,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है,
आसरो थारो है भेरू नखरालो है।।,

Leave a Reply