मैं तो हुवो रे दिवानो थारे नाम रो माता भजन लिरिक्स

मैं तो हुवो रे दिवानो थारे नाम रो,
माँ राती जोगो दिरावु थारे नाम रो,
मै तो हुवो रे दिवानों थारे नाम रो,
माँ राती जोगो दिरावु थारे नाम रो।।

ओ आया नोरता थारा उजियाला माँ,
मै तो लाडूडा लावु भर थाली माँ,
आया नोरता थारा उजियाला माँ,
मै तो लाडूडा लावु भर थाली माँ।।

ओ म्हारो हेलो नागणेची माता साम्भलो,
मै तो लायो चुनडीया चूडो सोवनो,
म्हारो हेलो नागणेची माता साम्भलो,
मै तो लायो चुनडीया चूडो सोवनो।।

ओ मै तो आपरे भरोसे भक्ति किनी माँ,
मै तो आपरे लायो रूडी टिकी माँ,
मै तो आपरे भरोसे भक्ति किनी माँ,
मै तो आपरे लायो रूडी टिकी माँ।।

ओ माता आगरा रो जिमो मीठो पेठो माँ,
ओतो नागाणा मे आयो थारो बेटो माँ,
ओ माता आगरा रो जिमो मीठो पेठो माँ,
कोई नागाणा मे आयो थारो बेटो माँ।।

ओ मैया आपरे पेरन पूरो जोडो माँ,
मै तो हस्ती दाँत रो लायो चूडो माँ,
मैया आपरे पेरन पूरो जोडो माँ,
मै तो हस्ती दाँत रो लायो चूडो माँ।।

ओ मैया आपने सारो जुग ध्यावे माँ,
जग में परचा है माँ नागणेची रा,
मैया आपने सारो जुग ध्यावे माँ,
जग में परचा है माँ नागणेची रा।।

ओ मैया भजन गावे कर जोडने,
हेलो सुनती ही आजो वेगी दौडने,
मैया भजन गावे कर जोडने,
हेलो सुनती ही आवो वेगी दौडने।।

मैं तो हुवो रे दिवानो थारे नाम रो,
माँ राती जोगो दिरावु थारे नाम रो,
मै तो हुवो रे दिवानों थारे नाम रो,
माँ राती जोगो दिरावु थारे नाम रो।।

Leave a Reply