मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो

मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी ओ सोना री ए सरीयोती,
ए सूरा राठौडा सोना री ए सरीयोती,
सरीयोती ताला मोडीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी ओ थोरे नी रे दरबारा,
अरे सूरा राठौडा थोरे नी रे दरबारा,
अरे बूट मलवीयो भोटीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी ओ दासी ने ए रूपाली,
सूरा राठौडा दासी ने ए रूपाली,
हवले तो नोके लेहरीयो रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी ओ थोरे रे वेलातो,
सूरा राठौडा थोरे रे वेलातो,
गज सोवनीया बाजीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी ओ अर्जुन रे ए देवासी,
सूरा राठौडा अर्जुन रे ओ देवासी,
गावे थोरी बोटुडी रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

Leave a Reply