याद घणी आवे माता ओलू घणी आवे भजन लिरिक्स

याद घणी आवे माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो,
जगदम्बा माता याद घणी आवे,
टाबरीया बुलावे वेगा आवो,
जगदम्बा माता याद घणी आवे।।

अरे सिंह री असवारी मैया,
वेगी वेगी आजे,
सिंह री असवारी मैया,
वेगी वेगी आजे,
शंकर वीरो ने साथे लावे,
ए जगदम्बा माँ याद घणी आवे,
चौसठ जोगनीया बावन वीरों ने लावो,
ए माँ याद घणी आवे,
याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो।।

अरे ढोल ने माता गेरा गेरा बाजे,
ढोल नगाडा माता गेरा गेरा बाजे,
झालर रे झनकारे,
रमता आवो माताजी,
थारी याद घणी आवे,
आवो माताजी थारी याद घणी आवे,
याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो।।

टाबरीया जोने ने माता,
वेगी वेगी आजे,
टाबरीया जोने ने माता,
वेगी वेगी आजे,
अरे दास रे जोने दर्शन दिजो ओ माताजी,
थारी याद घणी आवे,
दास रे जाने ने दर्शन दिजो माताजी,
थारी याद घणी आवे,
याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो।।

ए काला गोरा ओ भेरू,
संग लेने आईजो,
अरे काला गोरा ओ भेरू,
संग लेने आईजो,
हनुमंत रे जोधा ने संग मे,
लावो ओ माताजी,
थारी याद घणी आवे,
हनुमंत रे जोधा ने संग मे,
लावो ओ माताजी,
थारी याद घणी आवे,
याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो।।

ए नवराता मे थारो जमलो जगावु,
अरे नवराता मे थारो जमलो जगावु,
महावीर बुलावे वेगा आवो,
ओ जगदम्बा थारी याद घणी आवे,
अरे ललीत बुलावे रमता,
आवो जगदम्बा माता याद घणी आवे,
याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो।।

अरे माताजी रा मन्दिर में,
कोयलडी हद बोले,
अरे माताजी रा मन्दिर में,
कोयलडी हद बोले,
ए कोयलडी बोले प्यारी,
ओ कोयलडी बोले प्यारी,
अरे टाबर उडीके बाटा जोवे,
बालक ने नर नारी,
अरे टाबर उडीके बाटा जोवे,
बालक ने नर नारी,
मारी जगदम्बा रा मन्दिर में,
कोयलडी बोली प्यारी।।

अरे भगत देवरे बाटा जोवे,
आवो माता प्यारी,
अरे भगत देवरे बाटा जोवे,
आवो माता प्यारी,
मारी जगदम्बा रा मन्दिर में,
कोयलडी बोली प्यारी,
कोयलडी बोली प्यारी माँ,
कोयलडी बोली प्यारी।।

अरे शंकर टाक डायलाणा वासी,
महिमा थारी गाई,
अरे शंकर टाक डायलाणा वासी,
महिमा गाई थारी,
मारी जगदम्बा रा मन्दिर में,
कोयलडी बोली प्यारी,
कोयलडी बोली प्यारी माँ,
कोयलडी बोली प्यारी,
कोयलडी बोली प्यारी,
कोयलडी बोली प्यारी।।

याद घणी आवें माता,
ओलू घणी आवे,
टाबरीया बुलावे रमता आवो,
जगदम्बा माता याद घणी आवे,
टाबरीया बुलावे वेगा आवो,
जगदम्बा माता याद घणी आवे।।

Leave a Reply