रमो रमो आशापुरा माँ सेवक शरने आया रे

रमो रमो आशापुरा माँ,
सेवक शरने आया रे,
अरे भगतो रे हलकारे मावडी,
रमता खेलता आवो रे,
अरे भगतो रे हलकारे मावडी,
रमता खेलता आवो रे,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

ए चौसठ जोगन साथ में,
रमे भेरूजी देवता,
अरे चौसठ जोगन साथ मे,
रमे भेरूजी देवता,
अरे भगतो रे हलकारे मावडी,
रमता खेलता आवो रे,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

भगत कस्तुरी जी आया शरन मे,
घणा भगतो ने लाया ओ,
अरे भगत कस्तुरी जी आया शरन मे,
घणा भगतो ने लाया ओ,
अरे नाडोल वाला धाम माय,
चरना शिश निवाया ओ,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

अरे भगत मुकेश जसोल रा वासी,
अरे भगत मुकेश जसोल रा वासी,
नगर नाडोल आया माँ,
अरे भगत मुकेश जसोल रा वासी,
थोरे शरने आया माँ,
अरे कंकुवाला छोटना,
आशापुरा रे लाया ओ,
अरे कंकुवाला छोटना,
जगदम्बा रे लाया ओ,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

ए जोगारामजी चरणों रा सेवक,
पाला पाला आया ओ,
अरे जोगारामजी चरणों रा सेवक,
पाला पाला आया ओ,
अरे आशापुरा री आरतीयो मे,
हरीगुण मंगल गाया ओ,
अरे आशापुरा री आरतीयो मे,
हरीगुण मंगल गाया ओ,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

ए शरने आया सेवकीयो ने,
माता शरने राखे ओ,
अरे शरने आया सेवकीयो ने,
माता शरने राखे ओ,
अरे आयोडा भगतो ने,
आशापुरा शरने राखे ओ,
अरे दिन दुगना भगतो रे,
घर चांदना कराया ओ,
अरे दिन दुगना भगतो रे,
घर चांदना कराया ओ,
अरे रमो रमो आशापुरा माता,
सेवक शरने आया रे।।

अरे कस्तुरी जी शरनो रा सेवक,
घणा भगतो ने लाया ओ,
अरे कस्तुरी जी चरणों रा सेवक,
नाडोल नगरी आया ओ,
अरे शंकर कनजी शरणो मे,
हरीगुण मंगल गाया ओ,
अरे शंकर टाक चरणों रो सेवक,
हरीगुण मंगल गाया ओ,
अरे रमो रमो आशापुरा माता,
सेवक शरने आया रे,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।

रमो रमो आशापुरा माँ,
सेवक शरने आया रे,
अरे भगतो रे हलकारे मावडी,
रमता खेलता आवो रे,
अरे भगतो रे हलकारे मावडी,
रमता खेलता आवो रे,
अरे रमो रमो आशापुरा माता।।

Leave a Reply