राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी लिरिक्स

राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

ताता रे पानी तेल उगटणो,
सांवरिया ने रगड़ नवांऊली,
राम नाम रो घूघरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

घस घस चंदन भरी रे कटोरी,
सांवरिया रे तिलक लगांऊली,
राम नाम रो घूघरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

पहर पितांबर रेशम डोरी,
सांवरिया ने वस्त्र पेनाऊली,
राम नाम रो घूघरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

मोतीचूर मगध का लड्डू,
सांवरिया रे भोग लगांऊली,
राम नाम रो घूघरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

केव बाई मीरा गिरिधर नागर,
हरख हरख गुण गाऊंली,
राम नाम रो घूघरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे,
रामजी रे संग मैं तो नाचूंगी।।

Leave a Reply