राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन लिरिक्स

राम नाम ाडूडो गोपाल नाम घी,
ए भई राम नाम लाडूडो,
गोपाल नाम खीर,
कृष्ण नाम रा खीर खांड तू,
घोल घोल ने पी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी

राम नाम रो लाडू खायो,
बरी भिलनी,
राम नाम रो लाडू खायो,
शबरी भिलनी,
गौतम नार अहिल्या बाई,
भवसु तीर गी,
गौतम नार अहिल्या बाई,
भवसु तीर गी,
राम नाम जपीया सु सारा,
कारज सरसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

केवट और जटायु खायो,
जामवंत बलराज,
केवट और जटायु खायो,
जामवंत बलराज,
हनुमंत ओर विभीषण खायो,
अंगदजी रे साथ,
हनुमंत ओर विभीषण खायो,
अंगदजी रे साथ,
राम नाम रो नाम भई,
सीरो लापसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

भगता रे कारज री भाया,
सावरिया ने लाज,
भगता रे कारज री भाया,
सावरिया ने लाज,
राम कहे सीता सु भाई,
मै भगता रो दास,
राम कहे सीता सु भाई,
मै भगता रो दास,
भक्त पुकारे जद जद म्हाने,
आणो पडसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

भवसागर भरीयोडो भारी,
सतसंग नाम जहाज़,
भवसागर भरीयोडो भारी,
सतसंग नाम जहाज़,
राम नाम पथवार पकडले,
सतगुरूजी रे साथ,
राम नाम पथवार पकडले,
सतगुरूजी रे साथ,
मोह माया रा सगला फन्दा,
कट जासी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी,
ए भई राम नाम लाडूडो,
गोपाल नाम खीर,
कृष्ण नाम रा खीर खांड तू,
घोल घोल ने पी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

Leave a Reply