रूनीचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे रामदेवजी भजन लिरिक्स

रूनीचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे,

दोहा – रामदेवजी को विनती,
ओर दिन में सौ सौ बार,
बालक जाण दया कर दीजो,
मै आयो थारे द्वार।

रूनीचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे,
रूणिचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे,
आवे रे रामापीर लीले वाला रे,
आवे रे रामापीर लीले वाला रे।।

अरे रूणझुण घुंगरा बाजता म्हारा बीरा रे,
रूणझुण घुंगरा बाजता म्हारा बीरा रे,
कलयुग रा अवतार लागे प्यारा,
कलयुग रा अवतार लागे प्यारा।।

ओ अजमलजी रा लाडला म्हारा बीरा रे,
अजमलजी रा लाडला म्हारा बीरा रे,
जय हो रामापीर लागो थे प्यारा,
जय हो रामापीर लागो थे प्यारा।।

पैदल पैदल चालता म्हारा बीरा रे,
पैदल पैदल चालता म्हारा बीरा रे,
अरे बोलो रामापीर कलयुग वाला रे,
बोलो रामापीर कलयुग वाला रे।।

गोकुल गढ रे मायने म्हारा दाता ओ,
गोकुल गढ रे मायने म्हारा दाता ओ,
गाया दीनी चराय मूरलीवाला ओ,
गाया दीनी चराय मूरलीवाला ओ।।

पोखरण नगरी मायने म्हारा धणीया ओ,
पोखरण नगरी मायने म्हारा धणीया ओ,
भेरू दीनो मार भाकर जाता ओ,
भेरू दीनो मार भाकर जाता ओ।।

अरे बीज आवे चांदनी म्हारा बीरा ओ,
बीज आवे चांदनी म्हारा बीरा ओ,
मेलो लागे जोर कंवरा थारा ओ,
मेलो लागे जोर कंवरा थारा ओ।।

अरे गावे भजन आपरा म्हारा बीरा ओ,
गावे भजन आपरा म्हारा बीरा ओ,
बोले जय जयकार संतो आता ओ,
बोले जय जयकार संतो आता ओ।।

रूणिचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे,
रूणिचा रा मार्गे म्हारा बीरा रे,
आवे रे रामापीर लीले वाला रे,
आवे रे रामापीर लीले वाला रे।।

Leave a Reply