लेजा लेजा रे तेजा संग थारी पेमल ने लेजा

लेजा लेजा रे तेजा,
संग थारी पेमल ने लेजा,
पेमल न लेजा,
थारी पेमल न लेजा,
लेजा लेजा र तेजा,
संग थारी पेमल ने लेजा।।

रेजा रेजा र तेजा,
म्हार घर पावणो रेजा,
पावणो रेजा र तेजा,
पावणो रेजा।।

कोन रेवा र लाछा,
म्हे तो जाँवला पाछा,
जाँवला पाछा,
म्हे तो जाँवला पाछा।।

सासु बोलना बोली,
पेमल मुख से ना बोली,
मुख से ना बोली,
पेमल मुख से ना बोली।।

मन म मान गयो बूरो,
यो तो जाटा को सुरो,
जाटा को सुरो,
यो तो जाटा को सुरो।।

करज्यो कही सुणी माफ,
म्हारे घरे पधारो आप,
म्हारे घरे पधारो आप,
म्हारे घरे पधारो आप।।

तेजो सत पर खप जाव,
महिमा मालुणी गाव,
मालुणी गाव महिमा,
मालुणी गाव।।

लेजा लेजा रे तेजा,
संग थारी पेमल ने लेजा,
पेमल न लेजा,
थारी पेमल न लेजा,
लेजा लेजा र तेजा,
संग थारी पेमल ने लेजा।।

Leave a Reply