वारी वारी मारा पुरब धणी थाने मनावन आया रे

वारी वारी मारा पुरब धणी,
थाने मनावन आया रे,
वारी वारी मारा पुरब धणी,
थाने मनावन आया रे,
अरे आज रा जमा मे देवता,
रिमझिम करता आवो जी,
वारी वारी म्हारा पुरब धणी

अरे हाथ में सोना रो चुटीयो,
पुरबजी रमता आवे ओ,
अरे हाथ में सोना रो चुटीयो,
पुरबजी रमता आवे ओ,
आज रा जमला मे देवता,
रिमझिम करता आवो रे,
अरे आज रा जमला मे देवता,
रिमझिम करता आवो रे,
वारी वारी म्हारा पुरब धणी।।

ए घोडला री असवारी सोवे,
चुटीयो हाथ रे माय ओ,
अरे घोडला री असवारी सोवे,
चुटीयो हाथ रे माय ओ,
अरे धोला धोला वस्त्र सोवे,
फेरे केसरिया पाग ओ,
अरे धोला धोला वस्त्र सोवे,
फेरे केसरिया पाग ओ,
वारी वारी म्हारा पुरब धणी।।

ए अरे धूप धूपेडा करू आरती,
अरे चाढु लीलोडा नारेल ओ,
अरे धूप धूपेडा करू आरती,
चाढु लीलोडा नारेल ओ,
वारी वारी म्हारा पुरब धणी।।

ए पुरबजी आज रे मनाया,
वेगा आवजो हो राज,
ए पुरबजी आज रे मनाया,
वेगा आवजो हो राज,
ए थोरा टाबरीया जोवे आतो,
बाट थे रमता आवजो हो राज।।

ए थारो जालीया बेरा मे,
मंदिर जोर रो हो राज,
ए थारो जालीया बेरा मे,
मंदिर जोर रो हो राज,
अरे थोरा बालुडा तो जोवे थोरी बाट,
ओ पुरबजी वेगा आवजो हो राज।।

ए थोरा काका भाबा बुलावे,
वेगा आवजो हो राज,
ए थोने काका भाबा बुलावे,
वेगा आवजो हो राज,
ओ थोरी बेनडली ने चुनड,
ओडावजो पुरबजी वेगा आवजो हो राज,
ओ थोरी बेनडली ने चुनड,
ओडावजो पुरबजी वेगा आवजो हो राज।।

ए ढोल ने नगाडा,
गेरा बाजता हो राज,
अरे ढोल ने नगाडा,
गेरा बाजता हो राज,
अरे थे तो ढोलो रे धमीडे,
वेगा आवजो पुरबजी,
कुलरा देवता हो राज।।

अरे आतो मांगीलाल सेवक,
वाली विनती हो राज,
अरे आतो मांगीलाल सेवक,
वाली विनती हो राज,
अरे थोरे नित नित चरनो रे माय,
पुरबजी मोटा देवता हो राज,
अरे मारे गहलोत पे लजीया,
राखजो पुरबजी कुलरा देवता हो राज,
अरे गहलोत पे लजीया राखजो,
पुरबजी कुलरा देवता हो राज।।

Leave a Reply