श्री भेरूजी री कथा प्रथम भाग लिरिक्स

भाईडा सिवरू सुण्डाला गणपत देव,
बीरूडा सिवरू सुण्डाला गणपत देव,
रिद्धि सिद्धी ले वेगा आवजो रे जियो,
अरे भाईडा सिवरू मै तो सरस्वती मात,
बीरूडा सिवरू मै तो सरस्वती मात,
पाय लागू रे भेरू देव ने ओ जियो,
अरे भाईडा लेवा मै तो भेरूजी रो नाम,
बीरूडा लेवा मै तो भेरूजी रो नाम,
काला गोरा री गावु वारता रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

अरे भाईडा कमरू डाकनीयो वालो देश,
बीरूडा कमरू डाकनीयो वालो देश,
कोमन देशो मे झगडो जीतनो रे जियो,
अरे जटा रो राजा राखे जंतर मीठो बाण,
जटारो राजा राखे जंतर मीठो बाण,
रोग जादू नेडो नी आवसी ओ जियो,
अरे भाई राजा राखे जंतर मीठो बाण,
बीरूडा राजा राखे जंतर मीठो बाण,
देवी देवा रो मन हर्षावीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे भाईडा दुनिया में एक जादू वालो देश,
बीरूडा दुनिया में एक जादू वालो देश,
कमरू देशत उनरो नाम है रे जियो,
अरे कामरू देश में डाकनीयो रेती चार,
कामरू देश में डाकनीयो रेती चार,
जादू टोना ने घणी जानती ओ जियो,
अरे भाईडा डाकनीया तो रेवे वटे चार,
बीरूडा डाकनीया तो रेवे वटे चार,
जादू चलावे उनरे जोर सु ओ जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

अरे भाईडा पेली नारी लुहारन नार,
बीरूडा पेली नारी लुहारन नार,
दूजी लूनी चमारन कोमनी रे जियो,
अरे भाईडा तीजी कपूरी धोबन नार,
तीजी कपूरी धोबन नार,
चौथी फुलो लुहारन कामनी रे जियो,
अरे भाईडा लिनो लिनो जंतर बाण चुराय,
राजा रो लिनो रे भईडा जंतर बाण चुराय,
कमरू देश में झगडो मांडीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे भाईडा दुखी हुआ रे देवलोक माय,
बीरूडा दुखी हुआ रे देवलोक माय,
कमरू देश में कुन जावसी रे जियो,
अरे भाईडा बिडलो फरीयो रे सारे देश,
बीरूडा बिडलो फरीयो रे सारे देश,
बिडला ने कोई नहीं जेलीयो ओ जियो,
अरे देवता जावो जावो कामरू रे देश,
बीरूडा जावो थेतो कमरू वाले देश,
जायर जंतर बाण लावजो ओ जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

अरे भाईडा काली प्रकटाया दोय देव,
बीरूडा काली प्रकटाया दोय देव,
काला गोरा रे भेरू लावीया रे जियो,
अरे भाईडा शिव रा है अंश रा अवतार,
भेरूजी शिव रा है अंश रा अवतार,
भेरू विकराल रूप राखीयो रे जियो,
अरे ब्रम्हा जी दिनो दिनो भेरू ने वरदान,
ब्रह्म जी दिनो दिनो भेरू ने वरदान,
काल तो थारे आगे झूकसी रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे देवता जावो थेतो मोटे कोमन देश,
बीरूडा थेतो जावो मोटे कोमन देश,
भेरू लावेला जंतर बाण ने रे जियो,
अरे काली केवे केवे भेरूजी ने बात,
काली केवे केवे भेरूजी ने बात,
एक वचन मारो साम्भलो रे जियो,
अरे भेरू सुनलो कामरू देश री बात,
भेरू सुनलो कामरू देश री बात,
कामरू गियोडा पाछा नही वले रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव बीरूडा,
जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

अरे भेरूजी केवे केवे मावडली ने बात,
भेरूजी केवे केवे मावडली ने बात,
एक वचन माता साम्भलो रे जियो,
अरे मावडी धायो धायो थारोडो रे थान,
मावडी धायो धायो थारोडो रे थान,
थारो धायो नही लजावसु रे जियो,
अरे मावडी जावु जावु कामरू रे देश,
मावडी जावा रे मै तो कामरू रे देश,
कामरू जायेने झगडो जीतनो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे भेरूजी जावो जावो कामरू देश रे माय,
भाईडा जावा जावा कामरू देश रे माय,
झगडो जीतने वेगा आवजो रे जियो,
अरे भेरूजी चाल्या रे चाल्या कामरू रे देश,
भेरूजी चाल्या रे भाई कामरू रे देश,
जाय बागा मे ढालो ढालीयो रे जियो,
अरे भेरूजी बैठा रे बैठा सरवरिया री पाल,
भेरूजी बैठा वटे सरवरिया री पाल,
पाल आयेने आसन मांडीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे भाईडा पिनहारी तो आयी रे पिनघट माथे,
बीरूडा पिनहारी तो आयी रे पिनघट माय,
काला गोरा रे भेरू देखीया रे जियो,
अरे भेरूजी जावे जावे पिनहारी रे पास,
भेरूजी जावे पिनहारी रे पास,
जाय पिनहारीयो ने पूछन लागीया रे जियो,
अरे पिनहारीया कटे रे डाकनीयो रो मकान,
पिनहारीया कटे रे डाकनीयो रो मकान,
काई रे लागे रे थारे कामनी रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे मानवी वेगा वेगा थेतो पाछा जावो,
मानवी वेगा वेगा थेतो पाछा जावो,
आतो डाकनीयो वालो देश है रे जियो,
अरे मानवी थेतो थारे पाछा घर जावो,
मानवी थेतो थारे पाछा घर जावो,
अरे डाकनीयो भूतनीयो रेवे देश में रे जियो,
अरे भेरूजी लिनी लिनी रे सारी मटकी फोड,
भेरूजी लिनी भाईडा सारी मटकी फोड,
छोकरीयो ने मारे बूरी मार सु रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे छोकरीया रोती रोती जावे माता रे पास,
छोकरीया रोती रोती जावे माता रे पास,
जायर माता ने दुखडो सुनावीयो रे जियो,
अरे भाईडा डाकन किनो जादू वालो ध्यान,
बीरूडा डाकन किनो जादू वालो ध्यान,
काला गोरा भेरू ने देखीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे कालो भेरू केवे गोरा भेरू ने बात,
कालो भेरू केवे गोरा भेरू ने बात,
एक बातडली रे मारी साम्भलो रे जियो,
अरे गोराजी जावो जावो जादू नगरी माय,
अरे गोराजी जावो थेतो कामरू नगरी माय,
चारो डाकनीयो रो पतो लगावजो रे जियो,
अरे भेरूजी चाल्या रे चाल्या नगरी रे माय,
भेरूजी चाल्या रे भाई नगरी रे माय,
दौड्या जावे रे नगरी मायने रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे गोराजी आया रे आया नगरी रे माय,
गोराजी आया रे आया नगरी रे माय,
पेलो लाली लुहारन पुचीयो रे जियो,
अरे गोराजी आवो आवो करूँ मनवार,
गोराजी आवो आवो करूँ मनवार,
लाली करसी रे थोडी चाकरी रे जियो,
अरे गोराजी घणी मै तो करसु मनवार,
गोराजी घणी मै तो करसु मनवार,
मारे देश आया पावना रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे भाईडा भेरू रो तो लोदीयो बनाय,
बीरूडा भेरू रो तो लोदीयो बनाय,
लाली थपायो हथोडो जोर रो रे जियो,
अरे गोराजी ने मारे मारे हथोडा री मार,
गोराजी ने मारे मारे हथोडा री मार,
भेरू पुकारे हेलो साम्भलो रे जियो,
अरे गोराजी ने पेला मारे हथोडा री मार,
गोराजी ने पेला मारे हथोडा री मार,
मारे मार ने भेरू बनावीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

अरे गोरो आयो आयो सरवरीया री घाट,
बीरूडा गोरो आयो सरवरीया री घाट,
धोबन कपुरी कपडा धोवती रे जियो,
अरे धोबन किनो जादू ने रे याद,
धोबन किनो जादू ने रे याद,
भेरू ने भाटो रे बनावीयो रे जियो,
अरे धोबन कपड़ा धोवे रे मोरो माय,
धोबन कपड़ा धोवे रे मोरो माय,
चमडी उतारे मोरो मायली रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

अरे भेरूजी आया आया गोंगी घर आय,
भेरूजी आया आया गोंगी घर आय,
गोंगी तो दिना रे बेल बनाय ने रे जियो,
अरे गोराजी आया आया लूनी चमारन हाट,
गोराजी आया आया लूनी चमारन हाट,
कोडा मारे रे घणा जोर रा रे जियो,
अरे गोरो करे करे काली माँ ने याद,
गोरो करे करे काली माँ ने याद,
काली माँ गोरा रे वेला आवजो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
डाकन भूतनीयो तो आ गेन मे रे जियो।।

Leave a Reply