सन्मुख परचा देवे घनेरा मन रा काज सरिजे मेलो रणुजे भरीजे

सन्मुख परचा देवे घनेरा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेो रणुजे भरीजे ए हा

अरे सोवनी द्वारका सु,
कृष्ण पधारीया ने,
सोवनी द्वारका सु,
कृष्ण पधारीया,
अरे तंवरो ने तिलक जडीजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

अरे ऊंट गाडी ने घोडा घनेरा,
बाबा ऊंट गाडी ने घोडा घनेरा,
मोटरो मे मिनक भरीजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

अरे गाँव गाँव सु आवे देवरे,
गाँव गाँव सु आवे जातरू,
बापजी ने निवन करीजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

अरे धोली ध्वजा रो देवल आपरो,
धोली ध्वजा रो देवल आपरो,
दिवले री ज्योत भरीजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

अरे हरी चरने भाटी हरजी बोलीया,
हरी चरने भाटी हरजी बोलीया,
मापर मेहर करीजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

सन्मुख परचा देवे घनेरा,
सनमुख परचा देवे घनेरा,
मन रा काज सरिजे,
भादरवे मेलो रणुजे भरीजे ए हा।।

Leave a Reply