सुतो राणो सुखभर नींद मेवाड़ी राणा ओ भजन लिरिक्स

सुतो राणो सुखभर नींद,
मेवाड़ी राणा ओ,
सुतो राणों सुखभर नींद,
मेवाड़ी राणा ओ,
सुता राणा ने सपनो आवियो,
सुतोडा राणा ने सपनो आवियो।।

आयो आयो आल जंजाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
आयो आयो आल जंजाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
मीरा ने देखी रे भगवा वेश में,
मीरा ने देखी रे भगवा वेश में ओ,
उठो साथी कर सरीया सिनगार,
मेवाड़ी राणा ओ,
अरे उठो साथी कर सरीया सिनगार,
मेवाड़ी राणा ओ,
परभाता जानो रे मीरा रे देश में,
परभाता जानो रे मीरा रे देश में।।

कसीया कसीया पीतलीया पिलान,
मेवाड़ी राणा ओ,
कसीया कसीया पीतलीया पिलान,
मेवाड़ी राणा ओ,
दिनडो उगायो मीरा रे देश में,
दिनडो उगायो मीरा रे देश में,
सामी मिलीयो गाया रो ग्वाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
सामी मिलीयो गाया रो ग्वाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
रस्तो बतादेे मीरा रे देश रो,
रस्तो बतादेे मीरा रे देश रो।।

अरे डावी डांडी झालापुर मे जाय,
मेवाड़ी राणा ओ,
डावी डांडी झालापुर मे जाय,
मेवाड़ी राणा ओ,
जीमणो जासी रे मीरा रे मेडते,
जीमणो जासी रे मीरा रे मेडते,
सामी मिलगी पानी री पनिहार,
मेवाड़ी राणा ओ,
सामी मिलगी पानी री पनिहार,
मेवाड़ी राणा ओ,
घर तो बतादेे मीरा रे बाप रो,
घर तो बतादेे मीरा रे बाप रो।।

अरे सूरज सामी दुदाजी री पोल,
मेवाड़ी राणा ओ,
अरे सूरज सामी दुदाजी री पोल,
मेवाड़ी राणा ओ,
अरे केली जबुके मीरा रे बारने,
केली जबुके मीरा रे बारने,
सामी मिलगी सादा री जमात,
मेवाड़ी राणा ओ,
सामी मिलगी सादो री जमात,
मेवाड़ी राणा ओ,
बीच में मेडतनी आवे नाचती,
बीच में मेडतनी आवे नाचती।।

अरे हाथ ही बजावे मृदंग ताल,
मेवाड़ी राणा ओ,
हाथ ही बजावे मृदंग ताल,
मेवाड़ी राणा ओ,
पग मे बजावे मीरा पायला,
पगा मे बजावे मीरा पायला,
गावे गावे मदन गोपाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
गावे गावे मदन गोपाल,
मेवाड़ी राणा ओ,
मुख सु बजावे मीरा बांसुरी,
मुख सु बजावे मीरा बांसुरी।।

अरे आयगी आयगी राणाजी ने रिश,
मेवाड़ी राणा ओ,
आयी आयी राणाजी ने रिश,
मेवाडी राणा ओ,
काड खडक राणो कोपीयो,
काड खडक राणो कोपीयो,
हो गई हो गई एकन री हजार,
मेवाडी राणा ओ,
हो गई हो गई एकन री हजार,
मेवाडी राणा ओ,
किसविद मीरा ने राणो मार सी,
किसविद मीरा ने राणो मार सी।।

अरे मोडो जागीयो मूर्ख गिवार,
मेवाडी राणा ओ,
मोडो जागीयो मूर्ख गिवार,
मेवाडी राणा ओ,
पेला जागतो तो स्वर्गा ले जावती,
पेला जागतो तो स्वर्गा ले जावती।।

सुतो राणो सुखभर नींद,
मेवाड़ी राणा ओ,
सुतो राणों सुखभर नींद,
मेवाड़ी राणा ओ,
सुता राणा ने सपनो आवियो,
सुतोडा राणा ने सपनो आवियो।।

Leave a Reply