ஜோ முக் ராம் ஜபே நா பையா பாடல் வரிகள்

சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்
சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

ஜோ முக் ராம் ஜபை ந பையா
அவர் வருந்துகிறார்
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

ஜோ முக் ராம் ஜபை ந பையா
அவர் வருந்துகிறார்
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்
சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

ராம நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் சகோதரர்
சாஹு திசான் ஹோயே உஜாரா
ராம் நாம் து ரட்லே மன்வா
ராமர் பெயர் அருமை

நான் ராம் என்ற பெயரின் காதலன்
அவர் வாழ்கின்றார்
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

ஜோ முக் ராம் ஜபை ந பையா
அவர் வருந்துகிறார்
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்
சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

ராம நாமம் துளசி கோஷமிட்டார்
முடிந்தது துளசிதாஸ்
ராமாயணத்தின் ஒவ்வொரு சௌபாயும்
எனக்கு தோஹா தாகமாக இருக்கிறது

இக் ஏக் தோஹா ஹர் சௌபாய்
தேன் சாறு ஊற்ற
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

ஜோ முக் ராம் ஜபை ந பையா
அவர் வருந்துகிறார்
நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சீதா ராம் பாடுங்கள்
ஜனம் வெற்றியடையும்

சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்
சியா ராம் சியா ராம்
சியா ராம் ஜெய் ஜெய் ராம்

Leave a Reply