आवणो पडेला पुरबजी आवणो पडेला भजन लिरिक्स

आवणो पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे आपने,
आवणो पडेला।।

आपरा माताजी बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
अरे माताजी बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
अरे माताजी रा आसुडा ने,
रोकना पडेला,
अरे माताजी रा आसुडा ने,
रोकना पडेला,
अरे आवणों पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे,
आपने आवणो पडेला।।

आपरा पिताजी बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
पिताजी बुलावे आपने,
आवणो पडेला,
धोला वाली लाज बाबा,
राखनी पडेला,
अरे साफा वाली लाज,
मारे राखनी पडेला,
अरे आवणों पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे,
आपने आवणो पडेला।।

आपरा बीरो सा बुलावे,
अरे आपरा बांधवा बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
अरे बीरो सा बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
बीरा वालो साथ आपने,
निभावनो पडेला,
अरे बीरो वालो साथ आपने,
निभावनो पडेला,
अरे आवणों पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे,
आपने आवणो पडेला।।

आपरा बेनड बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
अरे आपरा बेनड बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
चुनडी री लाज बाबा,
राखनी पडेला,
अरे चुनडी री लाज,
बाबा राखनी पडेला,
अरे आवणों पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे,
आपने आवणो पडेला।।

एतो कुंकुम कंवर सा बुलावे,
कुंकुम कंवर सा बुलावे,
आपने आवणो पडेला,
अरे मारी टाबरीया री लजीया,
आपने राखनी पडेला,
अरे आवणो पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे आपने,
आवणो पडेला।।

अरे घोडा री असवारी करने,
जिन्दरसिंहजी आवो,
अरे घोडा री असवारी करने,
जिन्दरसिंहजी आवो,
ए माता नागनेची री आन,
थोने आवणो पडेला,
नागनेची री आन थोने,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे आपने,
आवणो पडेला।।

अरे ढोल ने पुरबजी,
गेरा गेरा बाजे,
अरे ढोल ने नगाड़ा पुरबजी,
गेरा गेरा बाजे,
अरे ढोलो रे ढमाके,
घुमर गालना पडेला,
ढोलो रे ढमाके,
घुमर गालना पडेला,
आज रा भजनों मे आपने,
आवणो पडेला।।

आवणो पडेला पुरबजी,
आवणो पडेला,
आज री सतसंग मे आपने,
आवणो पडेला।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन आवणो पडेला पुरबजी आवणो पडेला भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.