ऋतु आया बोले मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे,
अरे ऋतु आया बोलें मोरा रे,
म्हारे श्याम बिना जीव कोरा रे,
अरे श्याम बिना जीव कोरा रे,
हरि बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

अरे दादूर मोर पपैया बोले,
दादूर मोर पपैया बोले,
कोयल करे टिलोरा रे,
कोयल करे टिलोरा रे,
मारा श्याम बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

घूमड घूमड कर आयी बादली,
नदीयाँ लेवे हिलोरा रे,
अरे घूमड घूमड कर आयी बादली,
नदीयाँ लेवे हिलोरा रे,
मारा श्याम बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

झिरमिर झिरमिर मेवुडा बरसे,
अरे मारा हिवडा लेवे हिलोरा रे,
अरे झिरमिर झिरमिर मेवुडा बरसे,
मारा हिवडा लेवे हिलोरा रे,
मारा श्याम बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

चन्द्रसखी भजबाल की शोभा,
अरे चन्द्रसखी भजपाल की शोभा,
आप मिलीया जीव होरा रे,
अरे आप मिलीया जीव होरा रे,
मारा श्याम बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

ऋतु आया बोले मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे,
अरे ऋतु आया बोलें मोरा रे,
म्हारे श्याम बिना जीव कोरा रे,
अरे श्याम बिना जीव कोरा रे,
हरि बिना जीव कोरा रे,
ऋतु आया बोलें मोरा रे,
श्याम बिना जीव कोरा रे।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन ऋतु आया बोले मोरा रे श्याम बिना जीव कोरा रे लिरिक्स

See also  भले पुरबजी तेरस री ए रातडली जागण मे वेगा आवजो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *