किया धणी रो गाँव रणुजो किया धणी वटे राज करे

किया धणी रो गाँव रणुजो,
किया धणी रो गांव रणुजो,
अरे किया धणी वटे राज करे रे ए हा,
अरे अजमल धणी रो गाँव रणुजो,
अजमल धणी रो गाँव रणुजो,
अरे रामा तंवर कोई राज करे ए हा।।

अरे गाँव रणुजे काई कटीजे,
अरे गाँव रणुजे काई कटीजे,
अरे मन रा माला फेर रया ए हा,
अरे काया कटीजे बाया परणीजे,
काया कटीजे बाया परणीजे,
अरे माय अमिया रो राज हुवो ए हा।।

अरे तवरो रे हदो गाँव रणुजो,
अरे तवरो रे हदो गाँव रणुजो,
अरे रामा तंवर मारा राज करे ए हा,
अरे हरजी भाटी तो लिखे कागदीया,
हरजी भाटी तो लिखे कागदीया,
अरे पवन हाथो मेल रया ए हा।।

अरे खबर पडे तो धणी वेगा पधारो,
अरे खबर पडी तो धणी वेगा पधारो,
अरे गाँव रणुजो देवलीयो ए हा,
अरे द्वारका पुरी ती चढे रामदेव,
द्वारका पुरी ती चढे रामदेव,
अरे बावन भेरू नाल चढे ए हा।।

अरे भेरूडा ने मार पचाडे,
भेरूडा ने मार पचाडे,
अरे लारे रामापीर दौडे,
अरे अबके मेले हेले धणी जीवतो,
अरे मेले हेले धणी जीवतो,
अरे कदी नी आवु थारा देश में ए हा।।

अरे चार नदी थोरा चवर ढोले रे,
अरे चार नदी थोरा चवर ढोले रे,
अरे पाच पीर थाने नमन करे ए हा,
अरे हरी चरने भाटी हरजी बोल्या,
हरी चरने भाटी हरजी बोल्या,
अरे एडी एडी रामा तो रामा रटे ए हा।।

किया धणी रो गाँव रणुजो,
किया धणी रो गांव रणुजो,
अरे किया धणी वटे राज करे रे ए हा,
अरे अजमल धणी रो गाँव रणुजो,
अजमल धणी रो गाँव रणुजो,
अरे रामा तंवर कोई राज करे ए हा।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन किया धणी रो गाँव रणुजो किया धणी वटे राज करे

Leave a Reply