गोकुल रा भोला कौन रे थारवु मारो मनडो लागो रे

गोकुल रा भोला कौन रे,
मथुरा रा भोला कौन,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

पोभाटी पगडो भया,
सावरिया लाल,
अरे पोभाटी पगडो भया,
सावरिया लाल,
केवारा उजेनी मन मे राक,
वारी वारी मारा नाथ,
केवारा उजेनी मन मे राक,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

फूला भरीयो छाबडो,
कानुडा लाल,
फूला भरीयो छाबडो,
कानुडा लाल,
मालनीयो बागो झाला मार,
वारी वारी मारा नाथ,
मालनीयो बागो झाला मार,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

दही रो भरीयो बाटको,
सावरिया लाल,
अरे दही रो भरीयो बाटको,
सावरिया लाल,
गूजरीयो उपराने झाला मार,
वारी वारी मारा नाथ,
गूजरीयो उपराने झाला मार,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

पगा बजावे घूगरा,
कानुडा लाल,
अरे पगा बजावे घूगरा,
कानुडा लाल,
आ मीरा बाई मेडतनी झाला मार,
वारी वारी मारा नाथ,
मीरा बाई मेडतनी झाला मार,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

बाई मीरा री विनती,
सावरिया लाल,
अरे बाई मीरा री विनती,
सावरिया लाल,
अरे संत जनो रो अमरापुर मे वास,
वारी वारी मारा नाथ,
संत जनो रो अमरापुर मे वास,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

गोकुल रा भोला कौन रे,
मथुरा रा भोला कौन,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन,
थारवु मारो मनडो लागो रे,
गोकुल रा भोला कोन।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन गोकुल रा भोला कौन रे थारवु मारो मनडो लागो रे

Leave a Reply