जागो भोलेनाथ रे,
मगरा में बोल्यो मोरीयो।

दोहा – नदी किनारे आपरो,
ओर मन्दिर बनीयो जोर,
कोयला टवका करे,
जटे मधुरा बोले मोर।

जागो भोलेनाथ रे,
मगरा में बोल्यो मोरीयो,
अरे जागों भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोलीयो मोरीयो,
अरे आरतीया री टेम रे,
प्रभाते बोलीयो मोरीयो,
अरे गौ दुवन री टेम रे,
प्रभाते बोले मोरीयो।।

ए बाबा सूरज सामी बारनो,
मन्दिर में बोले मोरीयो,
अरे सूरज सामी बारनो,
मन्दिर में बोले मोरीयो,
मीठो बोलीयो मोरीयो रे,
मीठो बोलीयो मोरीयो,
अरे गौ दुवन री टेम रे,
प्रभाते बोले मोरीयो,
अरे गौमाता री टेम रे,
कोसेलाव मे बोले मोरीयो।।

ए नान्दीये असवार सोवे,
हाथे त्रिशूल सोवीयो,
अरे नान्दीये असवार सोवे,
हाथे त्रिशूल धारीयो,
मंगल आरती री टेम,
मीठो बोलीयो मोरीयो,
अरे जागो भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोले मोरीयो,
अरे गौ दुवन री टेम रे,
प्रभाते बोले मोरीयो।।

अरे नदी किनारे मन्दिर भारी,
मीठो बोले मोरीयो,
अरे नदी किनारे मन्दिर भारी,
मीठो बोलीयो मोरीयो,
अरे जागों भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोले मोरीयो।।

अरे गंगा माँ मेला में आवे,
मीठो बोलीयो मोरीयो,
अरे गंगा माँ मेला में आवे,
मीठो बोलीयो मोरीयो,
अरे मोरीयो रे मोरीयो,
अरे मोरीयो रे मोरीयो,
अरे जागों भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोले मोरीयो।।

अरे मनमीत कैसेट मे महिमा गावु,
मीठो बोले मोरीयो,
अरे मनमीत कैसेट मे महिमा गावु,
मीठो बोले मोरीयो,
अरे संत कन्हैयो चरने आवे,
मीठो बोले मोरीयो,
मोरीयो रे मोरीयो,
मीठो बोले मोरीयो,
अरे जागों भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोले मोरीयो,
अरे गौ दुवन री टेम रे,
प्रभाते बोले मोरीयो।।

जागों भोलेनाथ रे,
मगरा में बोल्यो मोरीयो,
अरे जागों भोलेनाथ रे,
मगरा मे बोलीयो मोरीयो,
अरे आरतीया री टेम रे,
प्रभाते बोलीयो मोरीयो,
अरे गौ दुवन री टेम रे,
प्रभाते बोले मोरीयो।।

See also  जो भी हारेगा तुझे निहारेगा श्याम भजन लिरिक्स

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन जागो भोलेनाथ रे मगरा में बोल्यो मोरीयो भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *