झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स

झीनरो परमार्थ मारे,
जूनो जोशी जाने।

नेनकीयो बालकीयो गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
अरे नेनकीयो बालकीयों गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

काटू काटू बेलडी,
उपन आगी मेल,
उपन आगी मेल,
सीचु सीचु बेलडी,
कुलमीजे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

अरे आप रे आंगनीये गुरूजी,
गावडली भी आयी,
गावडली भी आयी,
गावडली रो बाछडीयो,
ध्यावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

अरे रणो रे बनो मे गुरूजी,
रोजडी भी आयी,
रोजडी भी आयी,
रोजडी रो बाछडीयो,
नही ध्यावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

अरे उत्तर दिशा में गुरूजी,
करसा है चालीया,
करसा तो चालीया,
खेत तो आलमजी वालो,
खावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

अरे मछन्दर प्रताप जती,
गोरख बोले,
गोरख बोले,
सुरता सुती ने नींदरा,
जागी गुरूजी ओ जी,
झीनरो परमार्थ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

नेनकीयो बालकीयो गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
अरे नेनकीयो बालकीयों गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

Music video bhajan song

प्रकाश माली भजन झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.