थाने निवन करूँ मैं बारम्बार आई माता मारी अरज सुनो

थाने निवन करूँ मैं बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो,
ओ थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो,
अरज सुनो मारी माता,
विनती सुनो,
अरज सुनो मारी माता,
विनती सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

अम्बापुर गुजरात देश में,
आय लियो अवतार माँ,
अम्बापुर गुजरात देश माँ,
आय लियो अवतार,
मैया आय लियो अवतार,
अरे नाग देव ओर पागल बैल को,
आय वश मे कराय,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

ब्याव करन ने आयो खिलजी,
कोई रोक न पाय,
ब्याव करन ने आयो खिलजी,
कोई रोक न पाय,
ओ मैया कोई रोक न पाय,
अरे सिंह रूप धर आई माता ने,
मान मर्दन कराय,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

नारलाई मे अधर शिला वह,
गुफा दिनी बनाय,
नारलाई मे अधर शिला वहाँ,
गुफा दिनी बनाय,
ओ मैया गुफा दिनी बनाय,
अरे चमत्कार होयो आई माता रो,
जगमग ज्योत जगाय,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

जाणोजी ने वचन दियो माँ,
माधव जी सु मिलाय,
जाणोजी ने वचन दियो माँ,
माधव जी सु मिलाय,
ओ मैया माधव जी सु मिलाय,
अरे मेहर हुई आई माताजी री,
बेटा ने दियो रे मिलाय,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

नारलाई ओर बिलाड़ा बडेर मे,
दियो परचो आय,
नारलाई ओर बिलाड़ा बडेर मे,
दियो परचो आय,
ओ मैया दियो परचो आय,
अरे इन कलयुग मे आई माता री,
केसर ज्योत जगाय,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

गाँव निम्बली रो निवासी,
कालूराम जश गाय,
गाँव निम्बली रो निवासी,
कालूराम जश गाय,
ओ मैया कालूराम जश गाय,
अरे भगता ऊपर किरपा करजो,
सेवक ने चरनो मे राख,
आई माता मारी अरज सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

थाने निवन करूँ मैं बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो,
ओ थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो,
अरज सुनो मारी माता,
विनती सुनो,
अरज सुनो मारी माता,
विनती सुनो,
थाने निवन करू मे बारम्बार,
आई माता मारी अरज सुनो।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन थाने निवन करूँ मैं बारम्बार आई माता मारी अरज सुनो

Leave a Comment

Your email address will not be published.