थारे पगे घुघरियो री माळ भेरूजी लटियाला भजन लिरिक्स

थारे पगे घुघरियो री माळ,
भेरूजी लटियाला,
माँ ब्राह्मणी रा लाल,
भेरूजी लटियाला।।

थारे चाढ़ु तेल सिंदूर,
पीवो मतवाला,
माँ ब्राह्मणी रा लाल,
भेरूजी लटियाला।।

अरे सोनाणा रा नाथ,
भेरूजी लटियाला,
हो जी थेतो नाचो रे,
नव नव ताल,
भेरूजी लटियाला।।

म्हारा वडली रा सिरताज,
भेरूजी लटियाला,
अरे मंडोवर रा,
काला गोरा लटियाला,
माँ ब्राह्मणी रा लाल,
भेरूजी लटियाला।।

थारे बाजे ढोल ने नगाड़ा,
आवो लटियाला,
माली रमेश री अरदास,
भेरूजी लटियाला,
अरे आरीतियो री वेला,
आओ लटियाला हो जी।।

थारे पगे घुघरियो री माळ,
भेरूजी लटियाला,
माँ ब्राह्मणी रा लाल,
भेरूजी लटियाला।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन थारे पगे घुघरियो री माळ भेरूजी लटियाला भजन लिरिक्स

Leave a Reply