नगर नाडोल जामो पायो अणसी बाई ओ

नगर नाडोल जामो पायो,
अणसी बाई ओ,
पायो अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

ए राकडी पूनम रो बाईसा जन्म आपरो,
ए राकडी पूनम रो बाईसा जन्म आपरो,
नगर नाडोंल जामो पायो,
अणसी बाई ओ,
पायो अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

ए माता फेपी बाई ज्योरा पिता टुआरामजी,
ए माता फेपी बाई ज्योरा पिता टुआरामजी,
हे पुगलीया गोदी में जामो पायो अणसी बाई ओ,
पायो अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

ए निन्दीया करे वो नर नारगी मे जावे,
अरे निन्दीया करे वो नर नारगी मे जावे,
अरे संत अमरापुर मे जावे अणसी बाई ओ,
पायो अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।

ए पालने पोढ्योडा बाईसा हरि ने पुकारे,
अरे पालने पोढ्योडा बाईसा हरि ने पुकारे,
हे हिण्डे हिण्डे हरि गुण गावे अणसी बाई ओ,
गावे अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

ए नव नव दिन बाईसा धान नही धाया,
अरे नव नव दिन बाईसा धान नही धाया,
दसवे दिन बाबा रामदेव जी आया अणसी बाई ओ,
आया अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

ए बाबा रो वेश कर बाबा रामदेव जी आया,
बाबा रो वेश कर बाबा रामदेव जी आया,
अरे काना मे फूंक लगायी अणसी बाई ओ,
लगायी अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

अरे निन्दीया करे वो नर नारगी मे जावे,
अरे निन्दीया करे वो नर नारगी मे जावे,
अरे संत अमरापुर मे जावे अणसी बाई ओ,
जावे अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

नगर नाडोल जामो पायो,
अणसी बाई ओ,
पायो अणसी बाई ओ,
काला केशो रे माई,
बाल उमरिया मे भगती कमाई रे।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन नगर नाडोल जामो पायो अणसी बाई ओ

Leave a Comment

Your email address will not be published.