भई मारा करले करले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको आवियो

भई मारा करले करले,
काया रो कल्याण,
जीवड़े रो कल्याण,
मुक्ति रो मोको आवियो,
मुक्ति रो मोको आवियो।।

अरे बीरा मारा बोलो बोलो,
कोयल जेडा बोल,
कोयल जेडा बोल,
कागा री कडवी बोली छोड दे,
कागा री बोली छोड़ दे।।

अरे बीरा मारा चुगले चुगले,
मोतीडा रा चून,
कोई मोतीडा रा चून,
हिरो तो सवा लाख रो.
हिरो तो सवा लाख रो।।

अरे हंसला उडजा उडजा,
हंसा वाली चाल,
बुगला री चाल छोड़ दे,
अरे हंसला उडजा उडजा,
हंसा वाली चाल,
बुगला री चाल छोड दे।।

अरे बीरा मारा जानो जानो,
सत री संगत रे माय,
सत री संगत रे माय,
नुगरा री संगत छोड दे,
कोई नुगरा री संगत छोड दे।।

अरे बीरा मारा पीले पीले,
गंगा जल रो नीर,
गंगा जल रो नीर,
नाडोल्या पीनो छोड दे,
नाडोल्या पीनो छोड दे।।

अरे बीरा मारा गावे गावे,
हरी भगाराम,
हरी भगाराम,
अरे भजीया मीठा बोलीया,
अरे बीरा मारा करले करले,
काया रो कल्याण,
अरे जीवडे रो कल्याण,
मुक्ति रो मोको आवियो।।

भई मारा करले करले,
काया रो कल्याण,
जीवड़े रो कल्याण,
मुक्ति रो मोको आवियो,
मुक्ति रो मोको आवियो।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन भई मारा करले करले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको आवियो

Leave a Reply