भक्तो करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार,
सालासर दरबार चालो,
बाबा के दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

मंदिर थारो अजब निरालो,
शोभा सुंदर सोहणी,
सालासर दरबार में बैठ्यो,
मूरत मोहणी,
थारे सिर पर छतर हजार,
चालो सालासर दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

जात जडूला पैदल थारे,
गूंजे जय जयकारा,
शरणे आया शरणागत का,
मेटो संकट सारा,
बाबो शक्ति को भंडार,
चालो सालासर दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

सुपणे माहि बालाजी थारो,
मंदरियो दर्शावे,
सेवक थारे चरणा को चाकर,
के अब थे सुणल्यो करुण पुकार,
चालो सालासर दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

लाल ध्वजा फहराकर थाने,
मीठा भजन सुणावा,
खीर चूरमो मिश्री मेवा,
छप्पन भोग लगावा,
जीमो राम सिया के साथ,
चालो सालासर दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

भक्तो करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार,
सालासर दरबार चालो,
बाबा के दरबार,
भक्तों करता जय जयकार,
चालो सालासर दरबार।।

हनुमान भजन भक्तो करता जय जयकार चालो सालासर दरबार लिरिक्स

See also  भई मारा करले करले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको आवियो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *