भाई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे,
अरे मै अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे,
ओर नशो कई किजिए,
ओर नशो कई किजिए,
चढ उतर जावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

ए वरत चढेे नथनी नाचे,
नथवो रोल मचावे रे,
अरे वरत चढेे नथनी नाचे,
नथवो रोल मचावे रे,
अरे सुरत सुहागन डोरे मे,
सुरत सुहागन डोरे मे,
वा चूक नही जावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

पनिहारीया पानी भरे,
सिर भार उठावे रे,
पनिहारीया पानी भरे,
सिर भार उठावे रे,
हंस बोले ताली देवे जी,
हंस बोले ताली देवे जी,
गागर फुट नही जावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

ए पपैयो प्यासो बूंद रो,
पियु पियु रट लावे रे,
अरे पपैयो प्यासो बूंद रो,
पियु पियु रट लावे रे,
सूख जावे आसमान भी,
सूख जावे आसमान भी,
पन नीर नही भावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

मद चकीया मामा भाई,
कुछ हाथ नही आवे रे,
मद चकीया मामा भाई,
कुछ हाथ नही आवे रे,
असली नशो हरि नाम रो,
असली नशो हरि नाम रो,
जश रविदासजी गावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

भाई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे,
अरे मै अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे,
ओर नशो कई किजिए,
ओर नशो कई किजिए,
चढ उतर जावे रे,
भई मैं अमली हरि नाम रो,
म्हाने बायड आवे रे।।

See also  श्याम धणी को मोटो है दरबार भजन लिरिक्स

राजस्थानी भजन
भाई मैं अमली हरि नाम रो म्हाने बायड आवे रे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *