भालो भलके रे मोतीड़ा चमके रामदेवजी भजन लिरिक्स

भालो भलके रे मोतीड़ा चमके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

अरे पेहलो पेहलो परचो माता,
मैणादे ने दियो,
उपणतो दूध ढबायो जटके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

अरे दूजो दूजो परचो पिता,
अजमालजी ने दियो,
कुंकु रा पगलिया मंडाया,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

अरे तीजो तीजो परचो बाणिया,
मोहिता ने दियो,
डुबतो री जहाज तिराई जटके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

अरे चौथो चौथो परचो लाखू,
बिनजारा ने दियो,
मिछरी रो लूण बनायो जटके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

अरे पांचवो तो परचो पाँचू,
पीरा ने दियो,
मक्का सु कटोरा मंगाया जटके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

हरि रे शरणा में भाटी,
हरजी तो बोले,
पाँव पडू थे उबारो जटके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

भालो भलके रे मोतीड़ा चमके,
ओ लीला घोड़ा वाला बाबा,
थारो भालो भलके।।

राजस्थानी भजन भालो भलके रे मोतीड़ा चमके रामदेवजी भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.