भेरू खुडाला धरती में,
अरे खेतलाजी घूमर गाले राज,
खेले गोरो कालो,
अरे खेतलाजी घूमर गाले राज,
खेले कालो गोरो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

अरे भेरू मालनीयो री बेटी,
भेरू मालनीयो री बेटी,
फुलडो रा हार लावे राज,
खेले मतवालो,
फुलडो रा हार लावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू माजनीयो री बेटी,
भेरू बाणीया री बेटी,
अरे मनरा भाव सुनावे राज,
खेले गोरो कालो,
अरे मनरा भाव सुनावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू तेलीयो री बेटी,
भेरू तेलीयो री बेटी,
थारे तेल बाकला लावे,
ओ खेले गोरो कालो,
थारे तेल बाकला लावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू गाँधीयो री बेटी,
भेरू गाँधीयो री बेटी,
अरे थोरे अंतरीयो चढावे राज,
खेले गोरो कालो,
थारे अंतरीयो चढावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू दमोमीयो री बेटी,
भेरू दमोमीयो री बेटी,
अरे ढोल गेरा बजावे राज,
खेले गोरो कालो,
अरे ढोल गेरा बजावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

अरे भेरू कन्दोयो री बेटी,
भेरू कन्दोयो री बेटी,
थाने मीठा भोग लगावे राज,
खेले गोरो कालो,
थाने मीठा भोग लगावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू कपूर जी ए ध्यावे,
अरे भेरू कपूर जी ए ध्यावे,
अरे शंकर भजन बनावे राज,
खेले गोरो कालो,
अरे शंकर भजन बनावे राज,
खेले गोरो कालो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

भेरू खुडाला धरती में,
अरे खेतलाजी घूमर गाले राज,
खेले गोरो कालो,
अरे खेतलाजी घूमर गाले राज,
खेले कालो गोरो,
ए भेरू घडी दोई घडी दोई मेहर करो,
भेरू घडी दोई घडी दोई कृपा करो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो,
मै लटका लेती आवु राज,
खेले गोरो कालो।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन भेरू खुडाला धरती में खेतलाजी घूमर गाले राज

Leave a Reply

Your email address will not be published.