मिन्दर री खिड़की वेगी खोल जोशी अजमल आयो है दर्शन करवा ने

मिन्दर री खिड़की वेगी खोल जोशी,
मिन्दर री खिड़की बेगी खोल,
अजमल आयो है दर्शन करवा ने ओ जी,
अजमल आयो है दर्शन करवा ने ओ जी।।

पगरीया पेरीयोडी पग रे माय अजमल,
पगरीया पेरीयोडी पग रे माय,
कैया आया थे मिन्दर मायने ओ जी,
कैया आया रे मिन्दर मायने ओ जी,
लागे घनेरो थाने पाप अजमल,
लागे घनेरो थाने पाप,
पगरीया उतारो मिन्दर बारने ओ जी,
अरे पगरीया उतरो मिन्दर बारने ओ जी।।

परखु मै थारोडो भगवान जोशी,
परखु मै थोरोडो भगवान,
होले लाडू मूरत रे मारीयो ओ जी,
अरे होले लाडू मूरत रे मारीयो ओ जी,
हलचल न कोई मूरत माय जोशी,
हलचल न कोई मूरत माय,
झूठो मिन्दरीयो मै तो जानीयो ओ जी,
अरे झूठो मिन्दरीयो मै तो जानीयो ओ जी।।

अजमल ने गेलो कोई जान भाया,
अजमल ने गेलो कोई जान जोशी,
मिन्दर बारे लावीयो ओ जी,
अरे जोशी मिन्दर रे बारे लावीयो ओ जी,
अजमलजी दौड्या उनरे लार भाईडा,
अजमलजी दौड्या उनरे लार,
बाजू पकड ने पाचो लावीया ओ जी,
अरे बाजू पकड ने पाचो लावीया ओ जी।।

किन जगह रेवे भगवान जोशी,
किन जगह रेवे है भगवान,
पतो ठिकानो देवो नाथ रो ओ जी,
अरे भाई पतो ठिकानो देवो नाथ रो ओ जी,
समन्दर मे सुता है भगवान अजमल,
समन्दर में सुता है भगवान,
करलो भरोसो मारी बात रो ओ जी,
अरे करलो भरोसो मारी बात रो ओ जी।।

अजमल जाय कुदीया समन्दर माय भाया,
अजमल जा कुदीया समन्दर माय,
मिलीया गिरधारी समन्दर मायने ओ जी,
अरे मिलीया गिरधारी समन्दर मायने ओ जी,
दास अशोक महिमा गाय भाईडा,
दास अशोक महिमा गाय,
किरपा किनी पालनीये आयने ओ जी,
अरे किरपा किनी पालनीये आयने ओ जी।।

मिन्दर री खिड़की वेगी खोल जोशी,
मिन्दर री खिड़की बेगी खोल,
अजमल आयो है दर्शन करवा ने ओ जी,
अजमल आयो है दर्शन करवा ने ओ जी।।

music video bhajan song

प्रकाश माली भजन मिन्दर री खिड़की वेगी खोल जोशी अजमल आयो है दर्शन करवा ने

Leave a Comment

Your email address will not be published.