मीरा महला से उतरीया,

दोहा – मीरा केनो मान ले,
छोड़ दिजे अभिमान,
तू बेटी राठौड़ की,
राज दियो किरतार।

मीरा महला से उतरीया,
राणाजी पकड्यो हाथ,
हाथ मारो छेड दे राणा,
करले मुख सु बात,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम।।

विष प्याला भिजवाया रे,
मीरा ने पिलवाया,
विष प्याला भिजवाया रे,
मीरा ने पिलवाया,
विषडा रो दूध बनायो रे,
विषडा रो दूध बनायो रे,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम।।

सर्प पिटारा बिजवाया,
मेडतनी हस कर गले लगाया,
सर्प पिटारा बिजवाया,
मेडतनी हस कर गले लगाया,
आतो नवसर हार बनायो ए,
आतो नवसर हार बनायो रे,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम।।

सिंह पिन्जरा भेजीया,
मीरा ने दे दिना,
भई रे मीरा दे दिना,
खिड़की खोल ने देखीयो रे,
खिड़की खोल ने देखीयो रे,
पायो सालगराम,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम।।

राणो मीरा ने मारन लागो,
राणो मीरा ने मारन लागो,
आय घणो जी भागो,
एक मीरा रे शेष मीरा,
एक मीरा रे शेष मीरा,
मीरा बनगी हजार,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम।।

बाई मीरा री विनती,
सुनजो सिरजनहार,
बाई मीरा री विनती,
सुनजो सिरजनहार,
अब तो दर्शन देवजो रे,
अब तो दर्शन देवजो,
मारा रूक्मण रा भरतार।
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम।।

मीरा महला से उतरीया,
राणाजी पकड्यो हाथ,
हाथ मारो छेड दे राणा,
करले मुख सु बात,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम बाजेजी,
घूगरू छम छमा छम,
घूगरू छम छमा छम।।

See also  एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया भजन लिरिक्स

music video bhajan song

राजस्थानी भजन मीरा महला से उतरीया राणाजी पकड्यो हाथ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *