यूँ कई फेरे माला ने भाया,
यू कई फेरे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

इ माला ने मीरा बाई फेरी,
अरररररर सांपा को हार बना बा ने,
तू पछे फेर जे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

इ माला ने नरसी जी फेरी,
अरररररर नानी बाई को मायरो भराबा ने,
तू पछे फेर जे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

इ माला ने भागीरथ फेरी,
अरररररर गंगा ने नीचे लाबा ने,
तू पछे फेर जे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

इ माला ने बाल मण्डल फेरी,
अरररररर राम जी ने भजन सुनाबा ने,
तू पछे फेर जे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

‘अगर कलयुग में माला फेरनी है तो’

थारा फोड़ फोन का ढाबा ने
तू पछे फेर जे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

यूँ कई फेरे माला ने भाया,
यू कई फेरे माला ने,
थारा खोल कपट का ताला ने,
पछे फेर जे माला ने।।

राजस्थानी भजन यूँ कई फेरे माला ने भाया यू कई फेरे माला ने

See also  सांवरा म्हारी प्रीत निभाज्यो जी भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *