रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी

रामधणी ओ म्हारा रामधणी,
रामधणी ओ मारा रामधणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

बालपने मे परचो दिखायो,
माता मैणादे रो शंको मिटायो,
बालपने मे परचो दिखायो,
मैणादे रो शंको मिटायो,
अवतार लियो है प्रभु खबर पडी,
अवतार लियो है प्रभु खबर पडी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

बाली नाथ जी रो आदेश पायो,
भैरव राकस मार धबायो,
बाली नाथजी रो आदेश पायो,
भैरव राकस मार धबायो,
रक्षा भगतो री बाबा आप करी,
रक्षा भगतो री बाबा आप करी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

ऊंच नीच रो भेद मिटायो,
डाली बाई रो मान बढायो,
ऊंच नीच रो भेद मिटायो,
डाली बाई रो मान बढायो,
जग में परचा है बाबा महिमा बडी,
जग में परचा है बाबा महिमा बडी़,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

दास प्रेम जुगत सु गावे,
श्री चरनो मे शिश झुकावे,
दास प्रेम जुगत सु गावे,
श्री चरनो मे शिश झुकावे,
नैया भवसागर सु पार करी,
नैया भवसागर सु पार करी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

रामधणी ओ म्हारा रामधणी,
रामधणी ओ मारा रामधणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

music video bhajan song

प्रकाश माली भजन रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी

Leave a Comment

Your email address will not be published.