वीर मोमाजी रो धाम सोवनो,
ए मोमाजी मापर किरपा किजो जी,
ए माने दर्शन दिजो ओ जी,
ए मोमाजी मारी अरज सुनो।।

ए अजारी नगरी रे मायने,
आप बिराजो मोमाजी,
अजारी नगरी रे मायने,
आप बिराजो मोमाजी,
आवो रे पधारो मारे आंगने,
भगतो पे उपकार करजो,
आवो पधारो मारे आंगने,
अरे बैठोडो सोवे मारे आंगने,
अरे मामा धणी मापर किरपा करावो,
अरे मारे बुलाया वेगा पधारो मोमा,
बैठोडो सोवे मारे आंगने।।

ए मारा मोमाजी वेले आवो तो खरी,
वेला रेवो तो खरी,
वेले आवो तो खरी,
ए मारा मोमा वेले आवो तो खरी,
ए वेला रेवो तो खरी।।

ए दूर दूर ती आवे जातरू,
दूर दूरती आवे जातरू,
मोमा बालक नर ने नारी,
ए थारा परचा भारी,
ए मोमा बालक नर ने नारी,
मोमा थारा परचा भारी,
ए मोमाजी मारी अरज सुनो,
ए मोमा धणी अरज सुनो।।

मीठा मीठा रे मोरलीया बोले,
मोमाजी रा मन्दिर में,
मीठा मीठा रे मोरलीया बोले,
मोमाजी रा मेला मे,
ए मोमाजी रा मेला में,
मारा वीर बापजी रा मेला में,
मीठा मीठा रे मोरलीया बोले,
मोमाजी रा मेला में।।

वीर मोमाजी रो धाम सोवनो,
ए मोमाजी मापर किरपा किजो जी,
ए माने दर्शन दिजो ओ जी,
ए मोमाजी मारी अरज सुनो।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन वीर मोमाजी रो धाम सोवनो मोमाजी मापर किरपा किजो जी

See also  आए तेरे भवन देदे अपनी शरण भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *