सैया मैं तो माणक मोल लियो भजन लिरिक्स

सैया मैं तो माणक मोल लियो,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे,
इन माणक रा मोल अजब है,
जामे तीन लोक समायो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

नवी बालद मारे सतगुरु लाया,
नवी बालद मारे सतगुरु लाया,
मै तो भगती रो बिनज कियो,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

वोपारी तन मन धन मांगे,
वोपारी तन मन धन मांगे,
मै तो पल पल दान कियो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

ले माणक मारे हिरदा मे धरीयो,
ले माणक मारे हिरदा मे धरीयो,
मारे दिल रो अंधारो गयो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

अरे रूपीया नही दिना मै तो,
पैसा नी खरचीया,
मै तो सिर साथे श्याम दियो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

इन माणक मे नवखंड दर्शे,
इन माणक मे नवखंड दर्शे,
ज्याने नव लोक निरख रयो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

सैया मैं तो माणक मोल लियो,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे,
इन माणक रा मोल अजब है,
जामे तीन लोक समायो रे,
सैया मेतो माणक मोल लियो रे।।

Music video bhajan song

प्रकाश माली भजन सैया मैं तो माणक मोल लियो भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.