हरिया हरिया बागा में,
बोल रे सुवटिया,
भजना की तो लागी,
फटकार मारा सुवटिया,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

ठाकरा की पोल माथे,
बोल रे सुवटिया,
तलवारा की लागी फटकार,
मारा सुवटिया,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

जाटा रा झरोखा माथे,
बोल रे सुवटिया,
जेवड़िया री लागी फटकार,
मारा सुवटिया,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

घांचीया की घाणीया माथे,
बोल मारा सुवटिया,
तेलिया रा त्रिपोलिया माथे,
बोल मारा सुवटिया,
लाठ की तो लागे फटकार,
मारा सुवटिया,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

मालिया के बगीचा माथे,
बोल मारा सुवटिया,
फूला की तो लागी फटकार,
मारा सुवटिया,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

अजमेरो तो गायो सुवटियो,
घांची ललित लहरियो,
गायो सुवटियो,
इंदर गढ़ रो सुवटियो,
चितौड़गढ़ रो सुवटियो।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन हरिया हरिया बागा में बोल रे सुवटिया

See also  बेल आईजी री बांधो भाई नेम धर्म सब पालो भाई लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *