हाँ रे आखिर मरनो रे साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे

हाँ रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

माता पिता सुत बंधु पोती,
सब यही रह जावे रे,
हा माता पिता सुत बंधु पोती,
सब यही रह जावे रे,
अंत समय एकलडो जासी,
अंत समय एकलडो जासी,
ए किनरो शरनो रे,
आखिर मरनो रे,
हां रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

मोह माया मे फसकर बन्दे,
व्यर्थ जमारो खोयो रे,
मोह माया मे फसकर बन्दे,
व्यर्थ जमारो खोयो रे,
ए अंत समय रोवन बैठो,
ए अंत समय रोवन ने बैठो,
अरे जमसु डरनो रे,
आखिर मरनो रे,
हां रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

साधु संत री सेवा करनी,
दया धर्म मन रखनो रे,
हा साधु संत री सेवा करनी,
दया धर्म मन रखनो रे,
अरे सुकरत काम करो मेरे बन्दे,
सुकरत काम करो मेरे बन्दे,
अरे मनडो हरनो रे,
आखिर मरनो रे,
हां रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

आयो थो सुकरत रे कारण,
अरे पाप घनेरो किदो रे,
आयो थो सुकरत रे कारण,
अरे पाप घनेरो किदो रे,
अरे पाप किया परले मे जासी,
पाप किया परले मे जासी,
अरे नरका गिरनो रे,
आखिर मरनो रे,
हां रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

अरे राजारामजी केवे दाता,
किनविद पार उतरनो रे,
हा राजेश्वर केवे दाता,
किनविद पार उतरनो रे,
अरे राम नाम हिरदे मे राखो,
राम नाम हिरदे मे राखो,
अरे जिनसु तिरनो रे,
आखिर मरनो रे,
हां रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

हाँ रे आखिर मरनो रे,
साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे,
आखिर मरनो रे।।

राजस्थानी भजन हाँ रे आखिर मरनो रे साँवरिया वालो सुमिरन करनो रे

Leave a Comment

Your email address will not be published.