• Rajiv Bhalla
 • .
 • Rajiv Mona
 • .
 • Raju Naik
 • .
 • Raju Punjabi Beat Boy
 • .
 • Raju Sardar
 • .
 • Raju Singh
 • .
 • Rajvee
 • .
 • Raka
 • .
 • Rakae Jamil
 • .
 • Rakesh (Rakesh-Mahesh)
 • .
 • Rakesh Kumar (Kumaar)
 • .
 • Rakesh Sharma
 • .
 • Ram Ganguly
 • .
 • Ram Ji Mishra
 • .
 • Ram Kadam
 • .
 • Ram Panjwani
 • .