Gol Gol gallan Song Detail

Song Title: Gol Gol
Movie: Boyss to Boyss Hain
Singer: Mika Singh
Music: Sayanthi-Shailendra
Lyrics: Panchhi Jalonvi
Year: 2013

Gol Gol gallan Lyrics in Hindi

गोल गोल गल्लन गल्लन कर दियन्
गोल गोल गोल गोल गल्लन गल्लन कर दियन्
गोल गोल मैनु केह्न्दी मिल्ल लो न मिल लो न, मिल लो न
ओह मैनु केह्न्दी मिल लो न पर तिमे नि मित्त्रन कोल
टिमे नि मित्रन कोल पर तिमे नि मित्रन कोल तिमे नि तिमे नि
तिमे नि मिल्ल लो न, मिल्ल लो न ( ४)
णी तु सोची न कि जत्त प्यर नै कर्द
णी तु सोची न कि जत्त प्यर नै कर्द
हिल्ल गय तेरे पिछे घुम घुम के

हिल्ल गय तेरे पिछे घुम घुम के
णी तु सोची न कि जत्त प्यर नै कर्द
हिल्ल गय तेरे पिछे घुम घुम के कल ३-४ फाद दियन बब्य्
फोतो आन तेरियन चुम चुम के

णि अग्ग बरबर लग्गी अए भवेइन फीलिङ् आन नु ले धो
मैनु केह्न्दी मिल्ल लो न मिल्ल लो न, मिल्ल लो न
ओह मैनु केह्न्दी मिल्ल लो न पर तिमे नि मित्त्रन कोल्
गोल गोल गल्लन गल्लन कर दियन गोल गोल

मैन यारन बेलियन दे नाल बुस्री नख्रो
लेय न तु कर मैनु एअस्री नख्रो
प्यर मैनु कर्दी आ बेशक नि
करेय न कर कम चीस्री नख्रो
चीस्री नख्रो हो नाम जानी अए जानि

अकलान दे कुन्दे खोल्
मैनु केह्न्दी मिल्ल लो न मिल्ल लो न, मिल्ल लो न
ओह मैनु केह्न्दी मिल लो न
पर तिमे नि मित्रन कोल गोल गोल गल्लन्
गल्लन कर दियन गोल गोल कर दियन गोल गोल (३)
मिल्ल लो न, मिल्ल लो न (४)

Leave a Reply

Your email address will not be published.