You are currently viewing मदन गोपाल शरण तेरी आयो Bhajan Lyrics

मदन गोपाल शरण तेरी आयो Bhajan Lyrics

madan gopal sharan teri aayo Bhajan Lyrics

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों

धनि-धनि मात पिता सुत बन्धु,
धनि जननी जिन गोद खिलायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों.

जे नर बिमुख भये गोविन्द सों,
जनम अनेक महा दुःख पायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों.

श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद,
यम डरप्यो जब दास कहायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों

श्री देवकी नन्दन ठाकुर जी महाराज

Bhajan Lyrics कृष्ण भजन

Leave a Reply