महामंत्र हरे राम हरे रामा रामा राम हरे हरे

हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा,कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा,रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा,कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे,

Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare

Leave a Comment