राम भजो विश्वास राखजो राम भजो डर काईको भजन लिरिक्स

राम भजो विश्वास राखजो,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

सती श्रीयादे सेवा में बेठा,
ध्यान धरे सायब को,
चार बर्तन कोरा राखया,
ओर न्याव सब पाको रे,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

राम जी को नाम लेवा नहीं देवे,
एङो हिरणाकश्यप बंको रे,
थम्भ फाङ हरी आप पधारिया,
मोटो फाङियो बाको,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

कोरवो पांडवा रे झगङो लागो,
आयो मरण रो आंको,
पांडवे प्रेरित राम सूं राखी,
हुओ बाल नहीं बांको,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

छल कर ने सिताजी ने ले गयो,
ऐङो रावण है बंको,
दस सिस ओर बिच भुजा थी,
पत़ो नी चाल्यो जाको,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

रण भारत में ब्यायी टिंटोली,
दुखे कालेजों माईको,
गज रा घंट पङे ज्यारे ऊपर,
हमें बाण भले फैंक़ो,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

दस दोष ने दुर हटाओ,
ईने अलगा कर राखो,
सुरदास वेरागी बोले,
झुठा वसन मत भाखो,
राम भजो विश्वास राखजों,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

राम भजो विश्वास राखजो,
सायब विरू थांको है,
राम भजो डर काई को संतों,
राम भजो डर काईको रे।।

Leave a Reply