आओ मारा नटवर नागरिया भजन लिरिक्स,

।। दोहा ।।
नरसी निर्धन जानके, ह्रदय रा व्याकु ठोड।
छिछड़ मा सर जिव गणा ,खावे तोड़ तोड़।

आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया।
भगता रे क्यों नहीं आयो रे ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया।

कबीर काहि थारे काको लागे ,
जिण घर बाळध लायो रे।
खाण्ड खोपरा गिरी छुआरा ,
आप लदावण आयो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

करमा काहि थारे काकी लागे ,
जिणरो खीचड़ खायो रे।
धाबळिया रो परदो कर ने ,
खीचड़ खूब खवायो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

मीरा काहि थारे मासी लागे ,
जिणरो दुखडो टारयो रे।
राणेजी विष रा प्याला भेज्या ,
विष अमरत कर डाल्यो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

धना भगत के प्रीत पूरबली ,
जिनको खेत बुवायो रे।
बीज ले संतो ने बाटयो ,
बिना बीज निपजायो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

नामदेव काहि नानो लागे ,
ज्यारो छपरो छायो रे।
मार मंडासो ऊपर चढ़ गयो ,
लक्मी बंध खिचायो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

सेन भगत काहि सुसरो लागे ,
ज्यारो कारज सारयो रे।
बगलर छोड़ी नाई बनकर ,
नृप को शीश संवारयो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

परस्यो खाती पुरुषो होतो ,
जाको पेंडो पुठो रे।
बिना बुलाया आप ही आकर ,
रात्यु लकड़ो चिरयो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

भीलणी काहि थारे भुआ लागे ,
जीण री झूठन खायो रे।
ऊंच नीच री शंका न जाणी ,
रुच रुच भोग लगायो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

बाल भोग रो भूखो बाला ,
फिर फिर सारे कामा रे।
नानी बाई रो मायरो भरता ,
घर का लागे दामा रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

कहे नरसीलो सुणो रे सांवरिया ,
आणो है तो आवो रे।
ब्याई सगा में भुण्डा लागा ,
यु काहि लाज गमावो रे।
आओ म्हारा नटवर नागरिया ,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया। टेर।

shyam vaishnav ke bhajan,

aao mhara natwar nagariya narsi bhagat ke bhajan lyrics,
नरसी मेहता के भजन लिरिक्स,
भजन :- आओ मारा नटवर नागरिया,
गायक :- श्याम वैष्णव,

Leave a Reply