त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव सर्व मम देवदेव।।

Twameva Mata Cha Pita Twameva
Twameva Bandhuscha Sakha Twameva
Twameva Vidya Dravinam Twameva
Twameva Sarvam Mama Deva Deva!

You are my mother and my father,
You are my friend and my Beloved,

You are knowledge, you are wealth
You are my everything, O God of Gods!

Twameva Mata Cha Pita Twameva
Twameva Bandhush Cha Sakha Twameva

Twameva Vidya Dravinnam Tvam Eva
Twameva Sarvam Mama Deva Deva

See This Lyrics also:   ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

Leave a Comment