जियो घणावर राज घणावर सुन्धा रा रे पहाडों में भजन लिरिक्स

जियो घणावर राज घणावर सुन्धा रा रे पहाडों में भजन लिरिक्स
गायक – किशोर पालीवाल जी ।

जियो घणावर राज घणावर,
जियों घणावर राज घणावर,
अरे जियों घणावर,
सुन्धा रा रे पहाडों मे,
ओ राज घणावर,
सुन्धा रा रे पहाडों मे,
जगदम्बा हिण्डो घालीयो रे जियो,
अरे जियों घणावर ऊंचा ने रे भाकर मे,
ओ राज घणावर ऊंचा ने रे भाकर मे,
सुन्धा माँ थारो देवरो रे जियो।।

अरे जियों घणावर बागा रो रे,
वन माली ओ राज घणावर,
बागा रो रे वन माली,
माताजी रे फुलडा लावीया रे जियो,
अरे जियों घणावर दूरा ने रे,
देशारा ओ राज घणावर,
दूरा ने रे देशारा आवे है नर,
ओर मानवी रे जियो।।

अरे जियों घणावर थारोडा रे,
मन्दिरिये ओ राज घणावर,
थारोडा रे मन्दिरिये आ मूरत,
लागे सोवनी रे जियो,
अरे जियों घणावर थारोडा ए,
पुजारी ओ राज घणावर,
थारोडा रे पुजारी आरतीया री,
वेला आवजो रे जियो।।

अरे जियों घणावर गाया रो रे,
ग्वालीयो रे राज घणावर,
गाया रो रे ग्वालीयो ओ,
वरत मांगवा आवीयो रे जियो,
अरे जियों घणावर सुपडो ने,
भरेने ओ राज घणावर,
सुपडो ने भरेने माताजी,
अन्न देवीयो रे जियो।।

अरे जियों घणावर सोना री रे,
थाली में ओ राज घणावर,
सोना री रे थाली में माताजी,
भोजन परोसीयो रे जियो,
अरे जियों घणावर जिमे रे,
ए चौक में ओ राज घणावर,
जिमे रे ए चौक में थाली ने,
ठोकर मार दी रे जियो।।

अरे जियों घणावर थोरा ने रे,
मन्दिरिये ओ राज घणावर,
थोरा ने रे मन्दिरिये भगत,
घणेरा आवीया रे जियो,
अरे जियो घणावर भगलु ने रे,
भोपारी ओ राज घणावर,
भगलु ने रे भोपारी आ,
अरज विनती साम्भलो रे जियो।।

जियो घणावर राज घणावर,
जियों घणावर राज घणावर,
अरे जियों घणावर,
सुन्धा रा रे पहाडों मे,
ओ राज घणावर,
सुन्धा रा रे पहाडों मे,
जगदम्बा हिण्डो घालीयो रे जियो,
अरे जियों घणावर ऊंचा ने रे भाकर मे,
ओ राज घणावर ऊंचा ने रे भाकर मे,
सुन्धा माँ थारो देवरो रे जियो।।

Watch Video song of जियो घणावर राज घणावर सुन्धा रा रे पहाडों में भजन लिरिक्स

Leave a Reply